四大

mahābhūta, [lang id =1028]四界; [lang id =1028]四大界. The four elements of which all things are made; or the four realms; i. e. earth, water, fire, and wind (or air); they represent [lang id =1028]堅, [lang id =1028]濕, [lang id =1028]煖, and [lang id =1028]動 solid, liquid, heat, and motion; motion produces and maintains life. As [lang id =1028]實 active or formative forces they are styled [lang id =1028]四界 ([lang id =1028]四大界) ; as [lang id =1028]假 passive or material objects they are [lang id =1028]四大; but the [lang id =1028]成實論 <Satyasiddhi śāstra> disputes the [lang id =1028]實 and recognizes only the [lang id =1028]假.
* * *
即地、 水、 火、 風, 這可稱之為四種元素――即構成一切物質的元素。 此又名四大種, 見四大種條。 四大種的‘種’字, 是‘因’的意思, 這是一切色法的能造之因, 故稱為‘能造四大’。 能造四大有生、 依、 立、 持、 養五種特性, 由此五種特性而生起各種色法, 所以是色法之因。 此五種特性, 又稱為‘五因’: 一、 生因: 生因又名起因, 謂四大種, 能帶諸色同時生起, 若離大種, 色不得起。 二、 依因: 依因又稱轉因, 《瑜伽師地論》曰: ‘由造色生已, 不離大種處而轉。’ 謂若舍開大種, 諸所造色, 無有轉於別處之功能。 三、 立因: 此又稱隨轉因, 大種若有變異, 造色亦隨之變異。 《唯識了義燈》曰: ‘安立因者, 謂此造色與大種同安危, 大種坏時, 造色亦坏。’ 四、 持因: 持因又稱住因, 謂由諸大種所造色, 相似相續而生, 由大種持令不絕故。 五、 養因: 養因亦稱長因, 謂由大種養其所造之色, 令之增長。 作為能造的四大種, 具備以上五種特性, 故有‘因’義, 而四大種所造色則無此特性。 四大種能造一切色法, 然於不同色法中, 其中某一大種增長而為其相。 其他三大種雖顯現, 但仍潛伏其中, 待緣而現。 如山石堅性的地大增長, 而仍具有水、 火、 風三大之性;河溪濕性的水大增長, 地、 火、 風三大雖未顯現, 也仍潛在於其中, 待緣而現。
* * *
﹝出圓覺經﹞ 四大者, 謂人之身, 攬外地水火風四大, 而成內身四大。 因對色香味觸四微, 故稱為四大也。 〔一、 地大〕, 地以堅礙為性。 謂眼耳鼻舌身等名為地大, 若不假水, 則不和合。 經云: 髮毛爪齒、 皮肉筋骨等, 皆歸於地。 是也。 〔二、 水大〕, 水以潤濕為性。 謂唾涕津液等名為水大, 若不假地, 即便流散。 經云: 唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水。 是也。 〔三、 火大〕, 火以燥熱為性。 謂身中煖氣, 名為火大。 若不假風, 則不增長。 經云: 煖氣歸火。 是也。 〔四、 風大〕, 風以動轉為性。 謂出入息及身動轉, 名為風大。 此身動作, 皆由風轉。 經云: 動轉歸風。 是也。 (動轉歸風者, 凡身動轉皆屬風也。 )
* * *
地大、 水大、 火大、 風大。 地以堅硬為性, 水以潮濕為性, 火以溫暖為性, 風以流動為性。 世間的一切有形物質, 都是由四大所造, 如人體的毛髮爪牙, 皮骨筋肉等是堅硬性的地大; 唾涕膿血, 痰淚便利等是潮濕性的水大; 溫度暖氣是溫暖性的火大; 一呼一吸是流動性的風大。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 四大 — 1.道家以道、天、地、人為四大。 《老子》: “道大, 天大, 地大, 王大。 域中有四大, 而王居其一焉。 人法地, 地法天, 天法道, 道法自然。”按, 王, 當作“人”。 說見 朱謙之 《老子校釋》及 任繼愈 《老子新譯》。 2.佛教以地、水、火、風為四大。 認為四者分別包含堅、濕、暖、動四種性能, 人身即由此構成。 因亦用作人身的代稱。 晉 慧遠 《明報應論》: “夫四大之體, 即地、水、火、風耳, 結而成身, 以為神宅。” 《圓覺經》: “我今此身, 四大和合。… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 四大 — 拼音: si4 da4 解释: 1. 称道、 天、 地、 王。 语本老子·第二十五章: “道大, 天大, 地大, 王亦大。 ” 2. 佛教用语。 指地、 水、 火、 风, 乃组成宇宙、 人身的基本元素。 喻世明言·卷二十九·月明和尚度柳翠: “一旦无常, 四大消歇。 ”初刻拍案惊奇·卷十四: “因晓得人身四大乃是假合, 形有时尽, 神则常存。 ” 3. 大陆地区指大鸣、 大放、 大字报、 大辩论。 …   Taiwan national language dictionary

  • 四大 — 拼音:si4 da4 1. 稱道、 天、 地、 王。 語本老子·第二十五章: “道大, 天大, 地大, 王亦大。” 2. 佛教用語。 指地、 水、 火、 風, 乃組成宇宙、 人身的基本元素。 喻世明言·卷二十九·月明和尚度柳翠: “一旦無常, 四大消歇。” 初刻拍案驚奇·卷十四: “因曉得人身四大乃是假合, 形有時盡, 神則常存。” 3. 大陸地區指大鳴、 大放、 大字報、 大辯論。 …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 四大种与极微 → 四大種與極微 — 四大種之說, 并不是佛教所創立的理論, 印度古代哲學家, 以地、 水、 火、 風為宇宙的質料因。 六派哲學之一的勝論派, 其理論有謂: ‘其地、 水、 火、 風, 是極微性, 若劫坏時此等不滅, 散在各處, 體無生滅, 說為常住。’ 上文中說的地、 水、 火、 風, 并不是指地、 水、 火、 風四種物, 事實上指的是堅、 濕、 暖、 動四種物性。 極微舊譯鄰虛塵, 新譯極微。 就是把物質分析到極微小, 小到不可再分的單位, 就稱為極微(參閱極微條)。 印度古代六派哲學之一的勝論派,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 四大種與極微 — 四大種之說, 并不是佛教所創立的理論, 印度古代哲學家, 以地、 水、 火、 風為宇宙的質料因。 六派哲學之一的勝論派, 其理論有謂: ‘其地、 水、 火、 風, 是極微性, 若劫坏時此等不滅, 散在各處, 體無生滅, 說為常住。’ 上文中說的地、 水、 火、 風, 并不是指地、 水、 火、 風四種物, 事實上指的是堅、 濕、 暖、 動四種物性。 極微舊譯鄰虛塵, 新譯極微。 就是把物質分析到極微小, 小到不可再分的單位, 就稱為極微(參閱極微條)。 印度古代六派哲學之一的勝論派,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 四大本空 — 四大是地水火風, 為一切萬法的原素, 一切萬法均由此四大合成, 四大分散, 萬法即歸於壞滅, 四大所成的一切法, 沒有真實的自體, 所以說四大本空。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 四大種 — 四大是地水火風, 因它們周遍於一切色法, 所以叫做大, 又能生出一切的色法, 所以叫做種。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 四大增动病相 → 四大增動病相 — 四大, 地水火風也。 一大不調, 諸患並起。 地大增故, 腫結沉重, 身體枯瘠等諸患生; 水大增故, 痰癊脹滿, 飲食不消等諸患生; 火大增故, 煎寒壯熱, 支節皆疼等諸患生; 風大增故, 虛懸戰掉, 嘔吐氣急等諸患生, 是為四大增動病相。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 四大發明 — (四大發明, 四大发明) 紙、印刷術、指南針和火藥, 都由 中國 人發明, 然後相繼傳入世界各地。 是 中國 對於世界文明的四大貢獻, 通稱四大發明。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 四大发明 — (四大發明, 四大发明) 紙、印刷術、指南針和火藥, 都由 中國 人發明, 然後相繼傳入世界各地。 是 中國 對於世界文明的四大貢獻, 通稱四大發明。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.